Job Privacy Policy


REKRUTACJA


ZGŁOSZENIE W ROZUMIENIU ART. 13 ROZPORZĄDZENIA (UE) 2016/679
W rozumieniu art. 13 rozporządzenia (UE) 2016/679 (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) spółka BFT S.p.A., z siedzibą pod adresem Via Lago di Vico 44, Schio (VI), Włochy (zwana dalej „Bft” lub „Spółką”), pełniąca rolę administratora danych osobowych, przekazuje następujące informacje.

Dane osobowe zawarte w Twoim CV będą przetwarzane wyłącznie w celu oceny możliwości zatrudnienia lub podjęcia pracy w spółce Bft. Przetwarzanie tych danych odbywać się będzie za pośrednictwem środków elektronicznych, telematycznych, urządzeń komputerowych lub też w formie papierowej.

Dostęp do Twoich danych osobowych jest nam konieczny do rozważenia złożonego formularza aplikacyjnego, zaś odmowa dostępu wiązać się może z odrzuceniem kandydatury. Informacje, które należy zamieścić w CV, obejmują wyłącznie dane niezbędne do oceny profilu kandydata na określone stanowisko w spółce, i nie powinny ujawniać pochodzenia etnicznego, rasy, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub filozoficznych, cech genetycznych i biometrycznych, sytuacji życiowej oraz orientacji seksualnej, z wyjątkiem sytuacji, w których ujawnienie tych danych może okazać się użyteczne do lepszego określenia stanowiska. Ze względu na wrażliwy charakter tych danych konieczne będzie wyrażenie świadomej zgody na ich przetwarzanie i zamieszczenie następującej klauzuli na końcu CV: „Zapoznawszy się z powiadomieniem zamieszczonym w zakładce „Kariera” na stronie internetowej spółki Bft, niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie wrażliwych danych dotyczących mojej osoby w celach wymienionych tamże.”

Maksymalny okres przechowywania Twoich danych osobowych wynosi 18 miesięcy, licząc od daty otrzymania Twojego CV lub też od momentu jego ostatniej aktualizacji odnotowanej w naszej bazie danych. Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez pracowników oraz współpracowników spółki Bft przeprowadzających procedurę rekrutacyjną, należycie powołanych na stanowisko osób odpowiedzialnych za przetwarzanie danych, i przekazane mogą zostać podmiotom trzecim działającym w roli podmiotów przetwarzających dane osobowe, świadczących usługi uzupełniające działalność spółki Bft w odniesieniu do czynności rekrutacyjnych. Dane te nie będą rozpowszechniane w żaden sposób.

Informujemy również, że możesz skorzystać z praw nadanych Ci na mocy art. 15 i nast. wspomnianego rozporządzenia (w tym, bez ograniczeń, z prawa do wglądu w dane osobowe zgromadzone przez administratora danych, jak również z prawa do korekty i usuwania tych danych, ograniczenia przetwarzania lub wyrażenia sprzeciwu w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, wycofania zgody na przetwarzanie tych danych i złożenia skargi do organu nadzorczego), wysyłając nieformalny wniosek do podmiotu przetwarzającego dane drogą mailową na adres: privacy@bft-automation.com. Lista mianowanych podmiotów przetwarzających dane osobowe znajduje się w pomieszczeniu przeznaczonym dla tych podmiotów.

Szczegółowe informacje, w tym informacje dotyczące praw określonych w rozporządzeniu (UE) 2016/679, znaleźć można w Polityce prywatności zamieszczonej w odpowiednim miejscu na naszej stronie internetowej www.bft-automation.com.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych jest BFT S.p.A., z siedzibą pod adresem 44, Via Lago di Vico, Schio (VI), Włochy. Nr tel. + 39 0445 696511, faks + 39 0445 696522, info@bft.it.

PODMIOT PRZETWARZAJĄCY DANE OSOBOWE
Podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest Pallino & co srl, z siedzibą pod adresem 57/a, Via Decorati al Valor Civile, Padua, Włochy. Dane kontaktowe: privacy@pallino.it, nr tel. 049 8800329.

Wystąpił nieoczekiwany błąd, prosimy o ponowne załadowanie strony lub spróbowanie później.