SHEDIR


כרטיס ריכוז ניתוב לשליטה על עד שני מנועים או קבוצות מנועים במצב פעולה יחיד או ריכוזי.

רשימת מוצרים
SHEDIR B CBC 02 L01

יחידת בקרה לשליטה מרכזית קווית. עבור 2 מפעילים (או 2 קבוצות של מפעילים)

אתר זה משתמש בעוגיות פרופיל (עצמיות של אתרים אחרים) לצורך שליחת מסרים פרסומיים העולים בקנה אחד עם ההעדפות שהובעו על ידי המשתמש בהקשר של גלישה באינטרנט. על ידי המשך גלישה או על ידי גישת לאלמנט כלשהו של האתר מבלי לשנות את הגדרות העוגיות, אתה מסכים במשתמע לקבל עוגיות באתר שלנו. ניתן לשנות את הגדרות העוגיות בכל עת על ידי לחיצה על מידע או באמצעות הקישור לפרטיות הממוקם בחלק התחתון של הדף.

אירעה שגיאה בלתי צפויה. ניתן לטעון מחדש את הדף או לנסות שוב מאוחר יותר.