Job Privacy Policy


PIEŅEMŠANA DARBĀ

SIA “SOMFY” PRIVĀTUMA POLITIKA

 

I.VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

SIA “SOMFY” ievēro personas datu aizsardzības normatīvo aktu prasības un katrā datu apstrādes procesā rūpējas, lai ievāktu tikai to informāciju, kas nepieciešama Privātuma politikā noteikto mērķu sasniegšanai.

Privātuma politika attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā dati sniegti un tiek apstrādāti.

Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskai personai – personas datu subjektam informāciju par personas datu apstrādi SIA “SOMFY”, tai skaitā par personas datu apstrādes nolūkiem, tiesisko pamatu, personas datu veidiem (kategorijām), to glabāšanas ilgumu, personas datu subjekta tiesībām un personas datu aizsardzības pasākumiem.

Zemāk tiek sniegta informācija par to, kādā veidā Somfy var iegūt Jūsu personas datus, uzglabāt, izmantot un apstrādāt tos, darbojoties kā kontrolieris, apstrādājot datus  mājaslapas:  https://www.somfybaltics.com.

Smartrecruiters programma ir vienīgais SOMFY personāla atlases rīks. Neviens CV netiks izskatīts ārpus šīs programmas (CV, kas iesniegts papīra formātā vai nosūtīts pa e-pastu, tiks automātiski noraidīts).

Piesakoties darbā Somfy, Jūs apliecināt un paziņojat, ka esat iepazinies ar šo privātuma politiku un tai piekrītat, un tādējādi arī piekrītat tam, ka Somfy drīkst iegūt, uzglabāt, izmantot un apstrādāt Jūsu personas datus ar nolūku nodrošināt Somfy  pieteikumu apstrādi, pieņemšanu darbā un nodarbinātību, pamatojoties un noteikumiem un nosacījumiem, kas izklāstīti zemāk (pieteikums, profils un pieņemšana darbā).  Sniedzot mums savu kontaktinformāciju, Jūs piekrītat tam, ka Somfy var ar Jums sazināties darbā pieņemšanas jautājumos.

Personas datu pārzinis Latvijā ir:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “SOMFY” (turpmāk – Uzņēmums), vienotās reģistrācijas Nr. 40103235680, juridiskā adrese: Brīvības gatve 401c, Rīga, LV-1024.

Kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos un informēšanai par iespējamiem datu aizsardzības pārkāpumiem ir:

sarakstes veidā: Somfy SIA, Brīvības gatve 401c, Rīga, LV-1024

e-pasta saziņas veidā: gdpr-somfybaltics@somfy.com

telefoniskā veidā: +37120040555.

Personas datu pārzinis starptautiskā līmenī ir SIA Somfy mātes uzņēmums:

Somfy Activités SA, reģistrēta Ansī Tirdzniecības un uzņēmumu reģistrā ar numuru 303 970 230, adrese 50 Avenue du Nouveau Monde, 74300 Cluses

 Izmantojot kontaktinformāciju vai vēršoties juridiskajā adresē, var uzdot jautājumus par personas datu apstrādi. Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu var iesniegt saskaņā ar Privātuma politiku.

 

II. APSTRĀDES MĒRĶI

Somfy iegūst, uzglabā, izmanto un apstrādā Jūsu sniegtos personas datus vienīgi darbā pieņemšanas nodrošināšanai un CV (= Curriculum Vitae) datu bāzes vajadzībām, kā arī ar mērķi informēt Jūs par jaunām iespējām, ja esat pierakstījies paziņojumu saņemšanai, kā tas atrunāts tālāk tekstā (IV punktā).

Šie dati anonīmā veidā var tikt apstrādāti arī statistiskās analīzes un atskaišu veidošanas mērķiem, lai izvērtētu mūsu mājaslapas apmeklētības biežumu un it īpaši - darbā pieņemšanas ciklu.

Personas datu glabāšana un cita apstrāde tiek pilnībā vai daļēji veikta, izmantojot datu pārziņa ES/EEZ teritorijā esošos serverus. Tāpēc uz visiem Pakalpojuma un datu apstrādes aspektiem attiecas obligātie ES datu aizsardzības likumi, kā arī citi vietējie likumi, kas ir spēkā attiecīgajās jurisdikcijās.

Datu pārzinis apliecina un galvo, ka viņš uzturēs atbilstošus, efektīvus un mūsdienīgus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu Klienta datu apstrādes riskiem atbilstošu drošības līmeni nolūkā saglabāt datu konfidencialitāti, integritāti un pieejamību, vienlaikus aizsargājot tos pret nepilnvarotu personu piekļuvi vai piekļuvi nesankcionētos nolūkos.

Tā kā Somfy ir datu apstrādes pārzinis, tas apņemas visos gadījumos ievērot šādus divus principus:

Jūs esat ar Jums saistītu personas datu, ko mēs iegūstam un apstrādājam, vienīgais īpašnieks, Jūsu personas dati tiek apstrādāti caurredzamā, konfidenciālā un drošā veidā.

 

III. DATI, KO SOMFY IEGŪST UN APSTRĀDĀ

Kopumā privātie dati, kas attiecas uz Jums un ko Somfy iegūst un apstrādā, atbilst situācijai un darba profilam, kā arī tie aprobežojas ar informāciju, kas ir nepieciešama, lai izvērtētu Jūsu profesionālo prasmju atbilstību vakances profilam.

Lai pieteiktos kādam vakantam amatam Somfy, Jums ir jāaizpilda veidlapa, kurā dažu datu norādīšana ir obligāta un citu – pēc izvēles.

Veidlapā sniedzamie obligātie dati var ietvert:

Identifikācijas/civilstāvokļa dati: vārds, uzvārds, e-pasta adrese
Dati attiecībā uz profesionālo karjeru: atbilde uz jautājumu “vai Jūs esat Somfy darbinieks?”
Pieejamība

Veidlapā sniedzamie izvēles dati var ietvert:

Identifikācijas/civilstāvokļa dati: fotokartiņa, uzruna, pasta adrese, tālruņa numurs,
Dati attiecībā uz profesionālo karjeru: ģeogrāfiskā mobilitāte, valodu prasmju līmenis, izglītība, apmācības, eksāmenu rezultāti, diplomi, profesionālā pieredze, prasmes, profesionālās īpašības, Finansiāla un ekonomiska rakstura informācija: algas līmenis,
Citi dati, kas atrodami Jūsu pieteikumam pievienotajos dokumentos: CV, motivācijas vēstulē.

Informācijas sistēma var ievākt arī šādus datus:

Savienojuma dati: IP adrese, žurnāls, apmeklētās interneta vietnes.

Jebkuros apstākļos Somfy meklē, iegūst vai apstrādā sensitīvus datus (attiecībā uz rasi, etnisko piederību, politiskajiem, filozofiskajiem vai reliģiskajiem uzskatiem, veselību vai seksuālo orientāciju), lai pieņemtu personu darbā Somfy Group, izņemot gadījumus, kad to pieprasa likumdošana. Tādā gadījumā Jūs par to tiksiet informēts un Jums būs jāizsaka sava piekrišana tam.

IV. PIETEIKTIES PAZIŅOJUMU PAR DARBA PIEDĀVĀJUMIEM SAŅEMŠANAI

Mūsu mājaslapas sadaļā “Karjera Somfy” Jūs varat pieteikties paziņojumu saņemšanai, ja nākotnē rastos Somfy darba piedāvājumi.Lai to izdarītu, aizpildiet veidlapu, sniedzot šādu informāciju:

Identifikācijas/civilstāvokļa dati: vārds, uzvārds, e-pasta adrese
Dati attiecībā uz amatu(iem), ko meklējat: atslēgvārdi, amats, nepieciešamā pieredze, līguma veids, atrašanās vieta

Šos datus pārvalda darbā pieņemšanas risinājumu sniedzējs Smart Recruiter saskaņā ar savu privātuma politiku, kas atrodama šādā interneta vietnē: https://www.smartrecruiters.com/legal/general-privacy-policy/

 

V. DARBA PIEŅEMŠANAS PROCESA APRAKSTS 

Darbā pieņemšanas process var tikt uzsākts vairākos veidos:

  • Pamatojoties uz pieteikumu konkrētam amatam (vakancei)
  • Pamatojoties uz nespecifisku iesniegumu (=” spontāns iesniegums” jeb “vispārīgs iesniegums”)
  • vai pat pamatojoties uz Jūsu profesionālo kontaktpersonu vai kolēģu ieteikumiem ar Jūsu piekrišanu. 

Jebkurā gadījumā, neatkarīgi no metodes, kādā esat pieteicies darbam, Jūs piekrītat sava profila un personas datu iekļaušanai mūsu CV datubāzē, kas ir pieejama Somfy darbā pieņemšanas darbiniekiem.

 

VI. PIETEIKŠANĀS KONKRĒTAM AMATAM 

Piesakoties kādai mūsu mājaslapā norādītai vakancei, Jūs varat nosūtīt mums saiti uz savu  LinkedIn, Indeed vai Smart profilu, augšupielādēt savu CV vai aizpildīt pieejamo veidlapu. 

Piesakoties darbā, Jūs sniedzat Somfy savus personas datus.

Jūs esat atbildīgs par iesniedzamo datu pareizību un aktualitāti. 

 

VII. NESPECIFISKS IESNIEGUMS 

Lai iesniegtu nespecifisku iesniegumu, Jūs sniedzat Somfy savus personas datus, noklikšķinot uz pogas “Karjera Somfy”  “General Application”, kas atrodas mūsu mājaslapas kājienē https://careers.smartrecruiters.com/somfygroup/somfy-lv, vai arī “Contact us!” sadaļā “Karjera Somfy”.

Pēc tam Jūs varat augšupielādēt savu CV vai nosūtīt mums saiti uz savu LinkedIn vai Indeed profilu, vai arī uz savu SmartProfile (ko piedāvā, nodrošina un pārvalda SmartRecruiters Jūsu kandidāta Portālā), vai aizpildīt veidlapu manuāli.

Iesniedzot nespecifisku iesniegumu, Jūs sniedzat Somfy savus privātos datus.

Jūs esat atbildīgs par iesniedzamo datu pareizību un aktualitāti.

 

VIII. JŪSU PROFESIONĀLO KONTAKTPERSONU UN KOLĒĢU IETEIKUMI 

Lai dalītos ar kādu pieejamu Somfy vakanci profesionālā vidē, noklikšķiniet uz pogas “Share this job”: tas padarīs darba piedāvājumu redzamu sociālajos un profesionālajos tīklos (LinkedIn, Facebook, Twitter vai e-pastā).

Jūs varat nospiest arī uz pogas “Refer a friend”: tādējādi drauga, kuru interesē vakance un kuram ir attiecīgā kvalifikācija, kontaktinformācija un/vai CV tiks nosūtīta Somfy. Pirms tam Jums ir jāpārliecinās, ka attiecīgā persona piekrīt tam, ka tās personas dati tiek nosūtīti Somfy. Jūsu ieteiktajai personai ar e-pasta starpniecību tiks lūgts apstiprināt vēlmi pieteikties konkrētam amatam un sniegt savu piekrišanu tam, ka Somfy veiks viņa personas datu apstrādi.

 

IX. NODARBINĀTĪBA

Ja Jūs jau esat nodarbināts Somfy, Jūsu privātie dati var tikt izmantoti saskaņā ar darba devēja un darba ņēmēja līgumiskajām attiecībām un atbilstoši spēkā esošajiem likumiem un noteikumiem.  No darbā pieņemšanas sistēmas šie personas dati var tikt nosūtīti personāldaļai personāla pārvaldības nolūkos. 

 

X. PERSONAS DATU SAŅĒMĒJI 

Visos gadījumos darbā pieņemšanas process sākas cilvēkresursu nodaļā, pēc tam ar to nodarbojas darbā pieņemšanas speciālisti un attiecīgo vakanto amatu nodaļu vadītāji.

 

Šie vadītāji un darbā pieņemšanas speciālisti var pārstāvēt dažādas Somfy Group iestādes. Tādējādi nepieciešamības gadījumā Jūsu personas dati var tikt nodoti Somfy Group iestāžu starpā gan Eiropā, gan citviet pasaulē.

 

Jūsu personas dati var tikt nosūtīti arī pakalpojumu sniedzējiem (piemēram: darbā iekārtošanas aģentūrai, darbā pieņemšanas pārbaužu sniedzējiem), ar ko Somfy sadarbojas. Šiem pakalpojumu sniedzējiem būs piekļuve Jūsu personas datiem tikai tad, ja tas būs nepieciešams uzdevumu veikšanai, kā arī tie apņemas neizmantot personas datus citiem mērķiem, izņemot tos, ko nosaka Somfy saskaņā ar šo privātuma politiku. Šie pakalpojumu sniedzēji darbojas vienīgi kā Somfy apakšuzņēmēji, un tie nekādos apstākļos nedalīsies ar šo informāciju ar trešajām pusēm un neizmantos to citiem mērķiem.

Mūsu darbā pieņemšanas pārvaldības sistēma un CV datubāze atrodas Eiropas Savienībā. Personas, kas dzīvo ārpus Eiropas Savienības, jāinformē par to, ka personas datu apstrāde šajā teritorijā norisinās saskaņā ar Eiropas Savienībā spēkā esošo datu aizsardzības regulu.

Jūs tam varat nepiekrist un izmantot savas zemāk aprakstītās tiesības. Tādā gadījumā Jums nebūs pieejami mūsu pakalpojumi.

Ja likums to pieļauj, Jūsu dati var tikt nosūtīti tikai sabiedriskām un valsts iestādēm.

 

XI. PERSONAS DATU GLABĀŠANAS TERMIŅŠ 
Mēs glabājam Jūsu personas datus, kas tiek izmantoti mūsu darbā pieņemšanas procesā un CV datubāzē, tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams Jūsu iesnieguma pārvaldībai un ne ilgāk, kā to nosaka vietējie normatīvie akti.

Jebkurā gadījumā maksimālais Jūsu personas datu glabāšanas laiks ar mērķi sazināties ar Jums atkārtoti, kas ļautu mums piedāvāt Jums kādu citu darbu, ir 5 (pieci) gadi, no piekrišanas atsaukšanas dienas.

Ieteikuma gadījumā (iespēja “Refer a friend”) attiecīgās trešās puses personas dati (kontaktinformācija un/vai CV) tiks automātiski izdzēsti 30 dienu laikā, ja netiks saņemta tās piekrišana.

 

XII. JŪSU TIESĪBAS IEBILST, LABOT UN DZĒST PERSONAS DATUS 

Saskaņā ar privātuma un datu aizsardzības noteikumiem, Jums ir tiesības piekļūt personas datiem, kas attiecas uz Jums, tādējādi Jūs, balstoties uz kādu likumīgu pamatojumu, varat tos papildināt, labot, dzēst vai iebilst pret datu apstrādi.

Lai to varētu izdarīt, Jums ir jāapliecina sava identitāte un rakstveidā jāpaskaidro sava pieprasījuma iemesli, sūtot vēstuli uz kādu no šīm adresēm:

e-pasta vēstuli uz: gdpr-somfybaltics@somfy.com
parasto vēstuli uz: SOMFY SIA, Brīvības gatve 401C, Rīga, LV-1024. 

 

XIII. IEGŪTO PERSONAS DATU DROŠĪBA 

Lai pasargātu Jūsu personas datus, kā arī nepieļautu to sabojāšanu, nozaudēšanu, viltošanu, piekļuvi tiem vai to neatļautu izpaušanu, kā arī to nejaušu vai nelikumīgu pārveidošanu, mēs izmantojam tehniskas metodes un drošības pasākumus. Jūsu personas datu pārraide no Jūsu pārlūka uz mūsu darbā pieņemšanas sistēmu tiek šifrēta, izmantojot https.

Mūsu darbinieki, kuriem ir pieeja Jūsu personas datiem, ir uzņemušies atbildību par datu neizpaušanu .

Saites uz citām mājaslapām:

Tas, ka mēs savā mājaslapā atļaujam saites uz citām lapām, nepadara mūs atbildīgus par datu apstrādes praksēm, ko tās izmanto.

 

XIV. AUTOMĀTISKĀ DATU IEVĀKŠANA, IZMANTOJOT SĪKDATNES 

Kas ir sīkdatnes?

Sīkdatnes ir mazi faili (burtciparu identifikatori), ko uz Jūsu galiekārtas (datora, planšetes vai mobilās iekārtas) izvieto mūsu Pakalpojumi. Tas atļauj starp galiekārtu un citu informāciju izveidot saikni, kas saistīta ar Jūsu pieredzi, izmantojot mūsu Pakalpojumus (piemēram, atrašanās vieta, valoda, burtu izmērs un citas attēlošanas izvēles) noteiktu laiku.

Kādēļ mēs izmantojam sīkdatnes?

Kad Jūs apmeklējat mūsu mājaslapas vai Somfy Group mājaslapas, uz Jūsu datora, planšetes vai tālruņa var saglabāties sīkdatnes, lai tādējādi sekmētu un personalizētu Jūsu tiešsaistes pieredzi, nodrošinot praktisku funkcionalitāti un ietaupot Jūsu laiku.

Jūs varat pārskatīt savu sīkdatņu politiku, izmantojot informācijas bloķētājus.

Jums ir iespēja piekrist vai noraidīt sīkdatņu izmantošanu. Ja izvēlaties noraidīt sīkdatnes, iespējams, ka Jūs nevarēsiet izmantot visas mūsu tīmekļa vietnēs un lapās esošās interaktīvās funkcijas. 

Visos citos gadījumos sīkdatnes, kas saglabājas uz Jūsu galiekārtām vai citām ierīcēm, tiek izmantotas, lai identificētu Jūs statistikas dēļ, un netiks saglabātās ilgāk par  12 (divpadsmit) mēnešiem.  Pēc tam dati attiecībā uz tīmekļa vietņu apmeklēšanu, kas saistās ar lietotājvārda izmantošanu, tiks iznīcināti vai padarīti anonīmi.

 

XV. KONTAKTINFORMĀCIJA

Ja Jums rodas kādi jautājumi attiecībā uz mūsu privātuma politiku saistībā ar pieņemšanu darbā, droši sazinieties ar mums, rakstot mums uz kādu no šīm adresēm:

E-pasts: office_lv@somfy.com

Pasta korespondence:  Somfy SIA, Brīvības gatve 401C, Rīga, LV-1024 

Jūs varat arī nosūtīt savus jautājumus vai pieprasījumus saistībā ar Jūsu personas datu aizsardzību, rakstot mūsu datu aizsardzības speciālistam uz šādu adresi: gdpr-somfybaltics@somfy.com .

Lai iegūtu papildu informāciju, varat apmeklēt savas valsts datu aizsardzības iestādes tīmekļa vietni. 

Iestāde datu aizsardzības jautājumos Latvijā: www.dvi.gov.lv/lv

 

XVI. ŠĪŠ POLITIKAS LABOŠANA

Mēs jebkurā brīdī un bez brīdinājuma varam labot šo politiku, izņemot gadījumus, ja šādi labojumi ietver būtiskas izmaiņas, kas var ietekmēt indivīda tiesības saskaņā ar piemērojamiem privātuma un datu aizsardzības likumiem. Tādā gadījumā Jūs tiksiet informēts par šādām izmaiņām ar pamanāmu paziņojumu šīs politikas izklāsta sākumā.

Radusies neparedzēta kļūda: lūdzu, ielādējiet lapu atkārtoti vai mēģiniet vēlreiz vēlāk.