Job Privacy Policy


PIEŅEMŠANA DARBĀ


PAZIŅOJUMS SASKAŅĀ AR REGULAS (ES) 2016/679 13. PANTU
Saskaņā ar Regulas (ES) 2016/679 (tālāk tekstā — “Regula”) 13. pantu uzņēmums BFT S.p.A., kura juridiskā adrese ir Via Lago di Vico 44, Schio (VI), Itālija (tālāk tekstā — “Bft” vai “Uzņēmums”), kā Datu pārzinis sniedz jums tālāk izklāstīto informāciju.

Jūsu CV/dzīves aprakstā ietvertie dati tiks apstrādāti tikai nolūkā izvērtēt jūsu iespēju sadarboties ar uzņēmumu Bft vai tikt nodarbinātam tajā. Iepriekš minētie dati tiks apstrādāti elektroniskā, datorizētā vai telemātiskā veidā vai glabāti papīra formātā.

Jūsu personas datu iesniegšana ir nepieciešama, lai mēs varētu izskatīt jūsu pieteikumu; ja šie dati netiks iesniegti, izskatīšana var nenotikt. Mēs lūdzam jums iekļaut savā CV/dzīves aprakstā tikai datus, kas ir nepieciešami jūsu spēju izvērtēšanai, un nepieprasām iesniegt īpašu kategoriju datus (t.i., tādus datus, kas atklāj rases vai etnisko piederību, politiskos uzskatus, reliģisko vai filozofisko pārliecību, ģenētiskos vai biometriskos datus vai datus, kas ir saistīti ar jūsu veselību vai dzimumdzīvi), ja vien neuzskatāt, ka šie dati ir nepieciešami, lai labāk pamatotu jūsu piemērotību attiecīgajam amatam. Šādā gadījumā jums ir jāsniedz sava piekrišana attiecīgo datu apstrādei, iekļaujot sava CV/dzīves apraksta beigās šādu teikumu: “Esmu izlasījis Bft paziņojumu, kas ir publicēts Bft tīmekļa vietnes sadaļā “Pieteikties darbā Bft”, un skaidri atļauju apstrādāt manus sensitīvos datus šeit norādītajos nolūkos.”

Jūsu personas dati tiks glabāti ne ilgāk kā 18 mēnešus, skaitot no datuma, kad mēs saņēmām jūsu CV/dzīves aprakstu, vai no vēlākā datuma, kad tika atjaunināts jūsu CV/dzīves apraksts, ko esat mums iesniedzis. Jūsu personas datus apstrādās Bft darbinieki un līdzstrādnieki, kas nodarbojas ar darbinieku pieņemšanu darbā un ir pienācīgi iecelti par Personām, kas atbild par apstrādi; jūsu personas dati var tikt nodoti trešajām pusēm, kas ir ieceltas par Datu apstrādātājiem un kas sniedz papildpakalpojumus vai pakalpojumus, kas ir nepieciešami Bft darbībai. Dati netiks izplatīti nekādā veidā.

Informējam, ka jūs varat izmantot Regulas 15. un turpmākajos pantos noteiktās tiesības (tostarp bez ierobežojuma no datu pārziņa saņemt piekļuves tiesības saviem personas datiem, pieprasīt šo datu labošanu vai dzēšanu, ierobežot savu datu apstrādi vai iebilst pret to, tiesības atsaukt savu piekrišanu un iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē), brīvā formā sagatavojot pieprasījumu Datu apstrādātājam e-pasta ziņojumā, kas ir jānosūta uz šādu e-pasta adresi: privacy@bft-automation.com. Nozīmēto Datu apstrādātāju sarakstu var skatīt Datu apstrādātāja telpās.

Detalizēta informācija, tostarp par Regulā (ES) 2016/679 noteiktajām tiesībām, ir ietverta mūsu Privātuma politikā, kuru var skatīt tai paredzētajā lapā mūsu tīmekļa vietnē www.bft-automation.com.

DATU PĀRZINIS
Datu pārzinis attiecībā uz personu datiem ir BFT S.p.A., kura juridiskā adrese ir 44, Via Lago di Vico, Schio (VI), Itālija, tālr. + 39 0445 696511, fakss + 39 0445 696522, info@bft.it.

DATU APSTRĀDĀTĀJS
Datu apstrādātājs attiecībā uz personu datiem ir Pallino & co srl, kura juridiskā adrese ir 57/a, Via Decorati al Valor Civile, Padua, Itālija, kontaktinformācija saziņai: privacy@pallino.it, tālr. 049 8800329.

Radusies neparedzēta kļūda: lūdzu, ielādējiet lapu atkārtoti vai mēģiniet vēlreiz vēlāk.