Marketing Privacy Policy


הודעה על רישום לשירות ידיעון/הודעות שיווק


הודעה בהתאם להוראות סעיף 13 של תקנה 679/2016
בהתאם להוראות סעיף 13 לתקנה 679/2016, (להלן: "התקנה") חברת BFT S.p.A., שכתובתה הרשומה היא ויה לגו די ויקו 44, סצ'יו (VI), איטליה (להלן "Bft" או "החברה"), בתפקידה כבקר נתונים, מודיעה לך כי הנתונים האישיים שסופקו על ידך יעובדו למטרה הבלעדית של שליחת ידיעון BFT, וחומר הפרסום והודעות השיווק אליך.

הנתונים יעובדו הן בפורמט נייר והן בפורמט ממוחשב. הנתונים האישיים שלך יעובדו על ידי עובדים ועמיתים של Bft המעורבים בשיווק וב-IT, שמונו כדין כגורמים האחראים על עיבוד, וייתכן שיועברו לצדדים שלישיים, שמונו כמעבדי נתונים, ושמספקים שירותים נוספים או שירותים שחיוניים ל-Bft בכל הקשור לפעילות הגיוס שלה. הנתונים לא יופצו בשום אופן.

על ידי סימון התיבה המסומנת "ידיעון/הודעות שיווק", מציין המשתמש את הסכמתו, מסכים לתנאי מדיניות הפרטיות המפורטים באתר Bft  www.bft-automation.com ומאשר את עיבוד הנתונים האישיים שלו, ובנוסף אף מצהיר במפורש כי כל הנתונים האישיים שסיפק הם מדויקים ונכונים.

למרות שסיפוק נתוניך הינו אופציונלי, ללא נתוניך יכולתנו לשלוח לך את הידיעון שלנו ו/או לשלוח לך חומרי פרסום והודעות שיווק עלולה להיפגם.

מידע מפורט, כולל זה הנוגע לזכויות המוכרות בתקנה 2016/679 (EU), נכלל במדיניות הפרטיות שלנו, שניתן למצוא בדף הרלוונטי באתר שלנו www.bft-automation.com .

אתר זה משתמש בעוגיות פרופיל (עצמיות של אתרים אחרים) לצורך שליחת מסרים פרסומיים העולים בקנה אחד עם ההעדפות שהובעו על ידי המשתמש בהקשר של גלישה באינטרנט. על ידי המשך גלישה או על ידי גישת לאלמנט כלשהו של האתר מבלי לשנות את הגדרות העוגיות, אתה מסכים במשתמע לקבל עוגיות באתר שלנו. ניתן לשנות את הגדרות העוגיות בכל עת על ידי לחיצה על מידע או באמצעות הקישור לפרטיות הממוקם בחלק התחתון של הדף.

אירעה שגיאה בלתי צפויה. ניתן לטעון מחדש את הדף או לנסות שוב מאוחר יותר.