Organisatsiooniline mudel ja eetikakoodeks

Akti 231/2001


Veebruaris 2013 võttis Bft vastu organisatsioonilise mudeli. See on süsteem, mille kohaselt ettevõte võtab kasutusele nõuetekohase käitumisviisi, et hoida ära võimalikud seadusandliku akti 231/2001 rikkumised.

Seadusandlik akt 231/2001 lisas Itaalias kehtivatesse eeskirjadesse mitte üksnes ettevõtete vastutuse nende huvides või kasuks toime pandud õigusrikkumiste eest, vaid eelkõige andis ettevõtetele võimaluse võtta kasutusele organisatsiooniline mudel, mis on oluline töövahend kõigi huvides eetilise, ohutu ja vastutustundliku töösüsteemi loomiseks.

Olles teadlik vajadusest tagada oma äritegevuse majandustegevuse juhtimise korrektsus ja läbipaistvus ning kaitsta oma töötajate tööd, oma partnerite ootusi ja oma imagot, otsustas Bft S.p.a. võtta ülalmainitud seadusandliku akti 231/2001 kohaselt vastu ning juurutada organisatsiooni juhtimise ja kontrolli mudeli.

See algatus, millele eelnes standardite ISO 9001, ISO 14001 ja UNI INAIL kohaste juhtimissüsteemide juurutamine, nende süsteemide järkjärguline lõimimine „231 mudelisse“ ning uue eetikakoodeksi kehtestamine, võeti ette, uskudes, et selle mudeli kasutuselevõtmine võib olla oluline vahend teadlikkuse tõstmiseks kõigi ettevõttega mis tahes tasandil vastastikku toimivate osapoolte suhtes, et nende tegevus oleks korrektne, tähelepanelik ja vastutustundlik.

Ilmnes ootamatu viga: palun laadige lehekülg uuesti või proovige hiljem uuesti.