Privacy Policy


ALGEMEEN PRIVACYBELEID VAN DE WEBSITE

 

PRIVACYBELEID
De volgende informatie wordt verstrekt op grond van art. 13 van de EU-Verordening 2016/679 (hierna: "Verordening"), voor degenen die gebruikmaken van de toegankelijke diensten vanaf het webadres http://www.bft-automation.com. Bij het surfen op de site kan informatie over gebruikers verzameld worden die persoonsgegevens vormen in de zin van de Verordening. Dit privacybeleid is uitsluitend van toepassing op de hierboven vermelde site en niet op andere sites waartoe de gebruiker toegang kan krijgen via links op de site.

GEGEVENSBEHEERDER
De Gegevensbeheerder is het bedrijf BFT S.p.A., met statutaire vestigingsplaats in Via Lago di Vico, 44, Schio (Vicenza), Italië (hierna "Bft" of het "Bedrijf" genoemd).

FUNCTIONARIS GEGEVENSBESCHERMING "DPO"
De Somfy groep waar het Bedrijf deel van uitmaakt heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming aangeduid overeenkomstig art. 37 van de Verordening die gecontacteerd kan worden op het volgende e-mailadres: dpo@somfy.com

LOCATIE GEGEVENSVERWERKING
De gegevens in verband met de webdiensten op deze site worden verwerkt op het hierboven vermelde hoofdkantoor van Bft en worden behandeld door specifiek voor de verwerking aangewezen personeel en door externe technici voor beheer- en onderhoudswerkzaamheden, die als met de verwerking belaste Personen aangewezen zijn.

SOORTEN GEGEVENSVERWERKING
De persoonsgegevens waarop de verwerking betrekking heeft, hebben betrekking op de informatie die door de gebruiker wordt verstrekt op het moment van toegang en/of bij de registratie op de website van BFT of bij de aanvraag om gebruik te kunnen maken van bepaalde diensten (naam en achternaam; persoonlijke contactgegevens (e-mail, telefoon); Gebruikersnaam en inlogwachtwoord).

Gegevens browsen

Tijdens de normale werking van de website verwerven de IT-systemen en softwareprocedures die voor de werking van deze website bestemd zijn, bepaalde persoonsgegevens waarvan de overdracht impliciet is door het gebruik van Internetcommunicatieprotocollen. Het gaat om informatie die niet verzameld wordt om in verband gebracht te worden met geïdentificeerde personen, maar die door haar aard zelf, via verwerking en associatie met gegevens in het bezit van derden, de identificatie van gebruikers mogelijk zou kunnen maken. Deze categorie gegevens omvat IP-adressen of namen van computerdomeinen die worden gebruikt door gebruikers die verbinding maken met de site, URI (Uniform Resource Identifier)-notatieadressen van aangevraagde bronnen, het tijdstip van de aanvraag, de methode die is gebruikt om de aanvraag bij de server in te dienen, de grootte van het bestand dat als antwoord verkregen is, de numerieke code die de status aangeeft van het gegevensantwoord van de server (succesvol, fout, enz.) en andere parameters betreffende het besturingssysteem en de IT-omgeving van de gebruiker. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verkrijgen van anonieme statistische informatie over het gebruik van de site.

Vrijwillig door de gebruiker verstrekte gegevens

Het facultatief, expliciet en vrijwillig verzenden van een e-mail naar de op deze website aangegeven adressen en het opstellen van speciaal daarvoor opgestelde formulieren, leiden tot het vervolgens verkrijgen van het e-mailadres en eventuele andere in het elektronische bericht ingevoerde persoonsgegevens, net als gegevens over de afzender/gebruiker, die nodig zijn om de verzoeken te beantwoorden of de dienst te verlenen.

Voor speciale diensten zal een specifiek en beknopt privacybeleid worden verstrekt.

COOKIES (indien alleen sessiecookies gebruikt worden)
Er worden geen IT-technieken gebruikt om rechtstreeks persoonlijke identificatiegegevens van de gebruiker te verkrijgen.

Cookies worden niet gebruikt om persoonlijke informatie over te brengen, evenmin als de zogenaamde persistente cookies van welke aard dan ook, dat wil zeggen systemen om gebruikers te volgen.

Het gebruik van zogenaamde sessiecookies (die niet permanent op de computer van de gebruiker opgeslagen worden en verdwijnen wanneer de browser gesloten wordt) is strikt beperkt tot de overdracht van sessie-ID-gegevens (bestaande uit toevallige nummers die door de server gegenereerd worden) die nodig zijn om veilig en efficiënt op de site te surfen.

De zogenaamde sessiecookies die op deze site gebruikt worden, vermijden dat er wordt teruggegrepen naar andere IT-technieken die schadelijk kunnen zijn voor de privacy van de gebruiker en maken het niet mogelijk persoonlijke identificatiegegevens van de gebruiker te verkrijgen.

De gebruiker moet zijn of haar browserinstellingen wijzigen om de geïnstalleerde cookies uit te schakelen. Houd er rekening mee dat in dit geval de Website of bepaalde functies ervan mogelijk niet goed werken. De te volgen procedure hangt af van de gebruikte browser. Voor gedetailleerde instructies klikt u op een van de volgende links:

• Internet Explorer: https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
• Firefox: http://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie?redirectlocale=enUS&redirectslug=Cookies
• Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
• Opera: help.opera.com/en/latest/web-preferences/
• Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042
• Safari iOS (iPhone, iPad, iPod touch): http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT

Als de browser die u gebruikt hier niet wordt vermeld, kunt u de nodige informatie terugvinden op de website www.aboutcookies.org of ''Help'' klikken in uw browser.

DOELEN VAN DE VERWERKING
De persoonsgegevens van de gebruiker, vrij meegedeeld en verkregen in verband met de activiteiten van het Bedrijf, zullen wettelijk en correct verwerkt worden voor de volgende doeleinden:

A. de gegevens zullen uitsluitend verzameld en gebruikt worden voor doeleinden die rechtstreeks verband houden met en van essentieel belang zijn voor de registratie en activering van iemands account en voor het verlenen van de door het Bedrijf aangeboden diensten;

B. de gegevens zullen uitsluitend verzameld en gebruikt worden voor doeleinden die rechtstreeks verband houden met en van essentieel belang zijn voor de registratie van het abonnement op "BfT Informa" en voor het verlenen van de door het Bedrijf aangeboden diensten;

C. indien de gegevens ingevoerd worden in de rubriek "Informatieverzoek" op de website, zullen de persoonsgegevens uitsluitend verzameld en gebruikt worden om te voldoen aan de informatieverzoeken van de gebruiker en om deze te behandelen;

D. indien de gegevens ingevoerd worden in de rubriek "Kom bij ons werken", zullen de in het curriculum vitae verstrekte persoonsgegevens door Bft worden verwerkt voor de selectie in verband met de functie of andere soortgelijke functies;

E. alleen op basis van een specifieke en duidelijke toestemming van de gebruiker en totdat deze ingetrokken wordt (art. 7 van de Verordening), zullen de persoonsgegevens verwerkt worden - zowel via het gebruik van geautomatiseerde contactsystemen zoals e-mail, fax, berichten zoals mms (multimedia messaging service) of sms (short message service) als gesprekken zonder tussenkomst van een operator zowel via traditionele middelen als via het gebruik van een telefoon, mobiele of vaste lijn, met tussenkomst van een operator (zogenaamde Telemarketing) - om relevante verkoopaanbiedingen te sturen en/of gekoppeld aan producten en/of diensten van het Bedrijf en om reclamemateriaal te sturen in verband met de voornoemde producten of diensten of verkoopcommunicatie, alsook om marktonderzoek uit te voeren, zelfs rechtstreeks om de mate van tevredenheid van de gebruiker te beoordelen (zogenaamde "marketing"-doeleinden);

F. alleen op basis van een specifieke en duidelijke toestemming van de gebruiker en totdat deze ingetrokken wordt (art. 7 van de Verordening), kunnen de gegevens gebruikt worden voor profilering, met inbegrip van marktonderzoek en het verzenden van enquêtes of vragenlijsten over de tevredenheid van de gebruiker met betrekking tot producten en/of diensten van het Bedrijf. Met de toestemming over profilering zal het Bedrijf analyses of verwerkingen uitvoeren die gericht zijn op het identificeren van de gebruiksvoorkeuren van de aangeboden producten en/of diensten om deze te verbeteren en beter af te stemmen op de behoeften van de gebruiker - zowel door het groeperen van de gegevens in gelijkmatige categorieën als door het opstellen van individuele profielen - en zal het Bedrijf de gegevens gebruiken om marketing profilering uit te voeren met geautomatiseerde IT en traditionele methoden zoals voorzien in punt E.

G. Soft Spam: Het e-mailadres dat door de gebruiker wordt opgegeven bij de aankoop van een product of dienst, kan door Bft gebruikt worden om e-mailberichten te verzenden betreffende de rechtstreekse verkoop van producten of diensten die vergelijkbaar zijn met die welke door de gebruiker aangekocht werden (zonder dat hiervoor de uitdrukkelijke of voorafgaande toestemming van de gebruiker nodig is, het zogenaamde "soft spamming"), op voorwaarde dat de gebruiker geen gebruik maakt van zijn recht om zich hiertegen te verzetten op de manieren die hieronder beter worden beschreven.

H. wanneer gegevens ingevoerd worden in de rubriek "Inschrijven voor de Nieuwsbrief" op de internetsite, zullen de persoonsgegevens verzameld en uitsluitend gebruikt worden voor het verzenden van de Bft Nieuwsbrief.

Door het aanvinken van de specifieke vakjes "Inschrijven voor deNieuwsbrief" en/of "Marketingcommunicatie" en/of "Telemarketing" en/of "Profilering" geeft de gebruiker zijn/haar toestemming, aanvaardt hij/zij de voorwaarden in dit Privacybeleid en geeft hij/zij toestemming om zijn/haar persoonsgegevens te verwerken en verklaart hij/zij uitdrukkelijk dat alle verstrekte persoonsgegevens juist en waarheidsgetrouw zijn.

WETTELIJKE GRONDEN VOOR VERWERKING
De rechtsgrond voor de verwerking op basis van de in de punten A., B., C., D. en E. genoemde doeleinden is de uitvoering van precontractuele en contractuele maatregelen, op grond van art. 6 sect. 1, par. b), van de Verordening.

De rechtsgrond voor de verwerking op basis van de in de punten E., F. en H. genoemde doeleinden is de vrijelijk verleende toestemming van de gebruiker overeenkomstig art. 6 sect. 1 par. a) van de Verordening.

De rechtsgrond voor verwerking op basis van de hierboven in punt G. genoemde doeleinden is het gerechtvaardigde belang van het Bedrijf, overeenkomstig art. 6 sect. 1 par. f) van de Verordening.

INTREKKING VAN INSTEMMING
De gebruiker kan zich te allen tijde verzetten tegen de verwerking volgens punt G., alsmede zijn/haar instemming met de gegevensverwerking volgens de punten E.,F. en H. intrekken nadat hij/zij zijn/haar instemming heeft gegeven:

- door gebruik te maken van de specifieke link onderaan de pagina van elke door Bft verzonden reclame-e-mail;

- door zijn/haar voorkeuren te wijzigen op de website onder de rubriek "Mijn account" - "Nieuwsbrief" en/of"Marketingcommunicatie" en/of "Telemarketing" en/of "Profilering";

VERWERKINGSMETHODES
De persoonsgegevens worden met geautomatiseerde instrumenten verwerkt voor het exacte tijdstip en het doel waarvoor zij verzameld zijn. Er zijn specifieke veiligheidsmaatregelen getroffen om verlies van gegevens, onwettig of onjuist gebruik en ongeoorloofde toegang te voorkomen.

FACULTATIEVE STATUS VAN DE GEGEVENSOVERDRACHT
Met uitzondering van wat gespecificeerd is voor browsegegevens, staat het de gebruiker vrij om zijn/haar persoonsgegevens te verstrekken in de aanvraagformulieren of deze te verstrekken met het oog op het verkrijgen van een specifieke dienst, het aanvragen van informatiemateriaal of andere mededelingen. Het niet verstrekken van persoonsgegevens kan er echter toe leiden dat niet aan de verzoeken van de gebruiker kan voldaan worden.

Het verstrekken van gegevens voor de doeleinden van de punten E.,F. en H. is facultatief. Het weigeren van toestemming voor de doeleinden van de punten E. en F. zal geen gevolgen hebben voor de dienstverlening, zoals ook het geval is bij de uitoefening van het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van zijn/haar gegevens, het zogenaamde "soft spamming" overeenkomstig punt G.

MEDEDELING EN VERSPREIDING VAN GEGEVENS
De persoonsgegevens die worden verstrekt door gebruikers die verzoeken om informatie, verkoop- of reclamemateriaal sturen of diensten aanvragen, worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van deze verzoeken, en kunnen bekend worden bij werknemers of medewerkers van Bft die zijn toegewezen aan de afdeling Marketing en IT en die specifiek gemachtigd zijn om de gegevens te verwerken, alsmede het bedrijf, Pallino & Co, Garden 65 Srl, Concerto Srl, MailChimp, (waarvan het privacybeleid te vinden is op de volgende link https://mailchimp.com/legal/privacy/) en derden die diensten verlenen die aanvullend of essentieel zijn voor de activiteiten van BFT, allen aangewezen als Gegevensverwerkers krachtens art. 28 van de Verordening.

Buiten deze situaties worden de gegevens niet meegedeeld, behalve wanneer dat nodig is om te voldoen aan verzoeken van de Gerechtelijke Autoriteiten of de Openbare Veiligheidsdienst. De verzamelde gegevens worden onder geen enkele voorwaarde verspreid.

BEWAARTERMIJN VAN DE GEGEVENS
De verwerking van persoonsgegevens voor de doeleinden vermeld onder de punten A. en B. doeleinden duurt zolang als nodig is om de gevraagde diensten te verlenen, vermeerderd met een wettelijk voorziene extra termijn in overeenstemming met de geldende civielrechtelijke, financiële en fiscale voorschriften.

De verwerking van persoonsgegevens voor de doeleinden vermeld onder punt C. is 18 maanden geldig, te rekenen vanaf de datum van ontvangst van de gegevens in de rubriek "Informatie aanvragen" op deze website http://www.bft-automation.com, of vanaf de laatste door de gebruiker aan ons meegedeelde update.

De verwerking van persoonsgegevens voor de doeleinden vermeld onder punt D. is geldig voor een periode van 18 maanden, te rekenen vanaf de datum van ontvangst van het curriculum vitae in de rubriek "Werken bij ons" op deze website http://www.bft-automation.com, of vanaf de laatste door de gebruiker aan ons meegedeelde update.

De verwerking van persoonsgegevens voor de doeleinden vermeld onder punt E. is geldig voor een periode van 24 maanden, te rekenen vanaf de datum waarop de toestemming verleend is, tenzij deze door de gebruiker ingetrokken wordt.

De verwerking van persoonsgegevens voor de doeleinden vermeld onder punt F. is geldig voor een periode van 12 maanden, te rekenen vanaf de datum waarop de toestemming verleend is, tenzij deze door de gebruiker ingetrokken wordt.

De verwerking van persoonsgegevens voor de doeleinden vermeld onder de punten G. en H. wordt voortgezet totdat de gebruiker de toestemming intrekt.

Aan het einde van deze periode van gegevensverwerking worden de gegevens gewist of definitief geanonimiseerd.

RECHTEN VAN DE BETROKKEN PARTIJEN
Krachtens de Verordening worden specifieke rechten verleend aan de persoon op wie de persoonsgegevens betrekking hebben. In het bijzonder de gebruiker, wanneer aan de voorwaarden is voldaan en uiteraard wanneer hij/zij niet terugvalt op de hypothese van een verklaring van afstand van de krachtens de Verordening verleende rechten (art. 23 van de Verordening), heeft het recht om

• bevestiging te krijgen dat zijn/haar persoonsgegevens al dan niet verwerkt worden en indien dat het geval is, toegang te krijgen tot hun eigen persoonsgegevens en de mededeling daarvan (art. 15 van de Verordening);

• onjuiste persoonsgegevens die op hem/haar betrekking hebben te laten corrigeren, alsmede onvolledige persoonsgegevens te laten opnemen, zelfs door het verstrekken van een aanvullende verklaring (art. 16 van de Verordening);

• hun toestemming in te trekken, wanneer deze onderaan de verwerkte gegevens geplaatst is, en hun persoonsgegevens zonder ongerechtvaardigde vertraging te laten wissen, wanneer dit gerechtvaardigd is (art. 17 van de Verordening);

• een beperking van de verwerking van hun gegevens op te leggen (art. 18 van de Verordening);

• hun persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd formaat, voor dagelijks gebruik, dat met een automatisch apparaat gelezen kan worden, en ze ook aan een andere gegevensbeheerder over te brengen (art. 20 van de Verordening);

• zich te allen tijde te verzetten tegen de verwerking van hun persoonsgegevens (art. 21 van de Verordening);

• een klacht in te dienen bij de bestuursinstanties.

De artikelen 15 tot en met 23 van de EU-verordening kunnen via deze link geraadpleegd worden: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32016R0679

De hierboven vermelde rechten kunnen uitgeoefend worden door naar uw "Klantenzone" op de website te gaan, waar het mogelijk zal zijn om de hierboven vermelde rechten op te volgen.