Job Privacy Policy


WERVING


KENNISGEVING ZOALS BEDOELD IN ARTIKEL 13 VAN DE VERORDENING (EU) 2016/679
Zoals bedoeld in Artikel 13 van Verordening (EU) 2016/679 (hierna "Verordening"), verstrekt BFT S.p.A., wier statutaire zetel zich bevindt te Via Lago di Vico 44, Schio (VI), Italië (hierna "Bft" of het "Bedrijf"), u in haar hoedanigheid van Verwerkingsverantwoordelijke de volgende informatie.

De persoonsgegevens in uw CV zullen uitsluitend worden verwerkt voor het beoordelen van de mogelijkheid u te laten werken voor of in dienst te treden bij Bft. De bovengenoemde gegevens worden elektronisch, via computers of via telematica verwerkt of worden in papieren vorm opgeslagen.

Wij hebben uw persoonsgegevens nodig zodat wij uw sollicitatie in overweging kunnen nemen; het niet verstrekken van dergelijke gegevens kan een dergelijk proces onmogelijk maken. We vragen dat u in uw CV alleen die gegevens opneemt die nodig zijn om uw profiel te beoordelen en dat u bepaalde categorieën gegevens niet verstrekt (bijvoorbeeld uw raciale of etnische origine, politieke denkbeelden, religieuze of filosofische overtuigingen, genetische of biometrische gegevens of gegevens met betrekking tot uw gezondheid of seksleven), tenzij u gelooft dat dergelijke gegevens nodig zijn om uw positie beter te categoriseren. In dat geval dient u uw instemming met het verwerken van de betrokken gegevens aan te geven door aan het einde van uw CV de volgende zin op te nemen: "Na doornemen van de kennisgeving van Bft die men kan raadplegen in het onderdeel Banen ("Careers") van de Bft-website, autoriseer ik het verwerken van mijn gevoelige persoonsgegevens voor de daarin aangegeven doeleinden."

Uw persoonsgegevens zullen maximaal 18 maanden lang worden opgeslagen vanaf de datum waarop we uw CV hebben ontvangen of vanaf de datum waarop het CV dat u ons hebt toegezonden voor het laatst is bijgewerkt. Uw persoonsgegevens zullen worden verwerkt door personeel en medewerkers van Bft die zich met personeelswerving bezighouden, formeel aangesteld als 'Verantwoordelijken voor de gegevensverwerking' en kunnen worden doorgegeven aan derden die als Verwerkers zijn aangesteld en die aanvullende diensten leveren of diensten leveren die van cruciaal belang zijn voor de activiteiten van Bft. De gegevens zullen op geen enkele wijze verder worden verspreid.

We informeren u bij deze dat u de rechten kunt uitoefenen die worden verleend onder Artikel 15 et seq. van de Verordening (inclusief en zonder enige beperking het recht toegang tot uw persoonsgegevens te krijgen van uw verwerkingsverantwoordelijke, het recht dergelijke gegevens te laten rectificeren of wissen, het recht beperkingen op te leggen aan verwerking die op u betrekking heeft of de gelegenheid bezwaar te maken tegen het verwerken van dergelijke gegevens, het recht uw instemming in te trekken en het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit); u doet dit door een aanvraag in te dienen bij de Verwerker door een e-mail te sturen naar het volgende adres: privacy@bft-automation.com. U kunt de lijst met benoemde Verwerkers raadplegen op de locatie van de Verwerker.

U vindt nadere details met betrekking tot de rechten die onder de Verordening (EU) 2016/679 worden erkend in ons Privacybeleid, te raadplegen op de daartoe bestemde pagina van onze website www.bft-automation.com.

VERVERKINGSVERANTWOORDELIJKE
De Verwerkingsverantwoordelijke voor persoonsgegevens is BFT S.p.A., wier statutaire zetel zich bevindt te 44, Via Lago di Vico, Schio (VI), Italië, tel. + 39 0445 696511, fax + 39 0445 696522, info@bft.it.

VERWERKER
De Verwerker voor persoonsgegevens is Pallino & co srl, wier statutaire zetel zich bevindt te 57/a, Via Decorati al valor civile, Padua, Italië, te bereiken via privacy@pallino.it, tel. 049 8800329.

Er heeft zich een onverwachte fout voorgedaan. Laad de pagina opnieuw of probeer het later opnieuw.