Job Privacy Policy


PRIĖMIMAS Į DARBĄ


PRANEŠIMAS PAGAL REGLAMENTO NR. (ES) 2016/679 13 STRAIPSNĮ
Pagal Reglamento Nr. (EU) 2016/679 13 straipsnį (toliau tekste – „Reglamentas“), duomenų valdytojas „BFT S.p.A.“, kurio registruota buveinė veikia adresu Via Lago di Vico 44, Schio (VI), Italija, (toliau tekste – „Bft“ arba „Įmonė“) jums suteikia šią informaciją.

Jūsų CV / reziumė pateikti asmens duomenys bus tvarkomi tik tuo tikslu, kad būtų įvertinta galimybė jums dirbti arba būti įdarbintam (-ai) „Bft“. Pirmiau minėti duomenys bus tvarkomi elektroninėmis, kompiuterinėmis ir telematinėmis priemonėmis arba saugomi popierine forma.

Jūsų asmens duomenys reikalingi, kad galėtume apsvarstyti jūsų prašymą, ir tokių duomenų nepateikimas gali sukliudyti šiam procesui. Prašom į savo CV / reziumė įtraukti tik jūsų profiliui įvertinti reikalingus duomenis ir prašom nenurodyti tam tikrų kategorijų duomenų (pvz., atskleidžiančių jūsų rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus, genetinius ar biometrinius duomenis arba su jūsų sveikatos būkle ar lytiniu gyvenimu susijusius duomenis), išskyrus tuos atvejus, kai manote, kad tokia informacija padės geriau apibrėžti jūsų pareigas. Tokiu atveju turite pateikti sutikimą naudoti aptariamus duomenis, įrašydami savo CV / reziumė pabaigoje tokį sakinį: „Perskaitęs (-iusi) „Bft“ pranešimą, kurį galima rasti „Bft“ interneto svetainės skyrelyje „Karjera“, suteikiu aiškų įgaliojimą tvarkyti mano jautrius duomenis čia nurodytais tikslais.“

Jūsų asmens duomenys bus laikomi ne ilgiau nei 18 mėnesių nuo CV / reziumė gavimo datos arba nuo paskutinio CV / reziumė duomenų atnaujinimo, apie kurį mums pranešite. Jūsų asmens duomenis tvarkys įdarbinimu užsiimantys „Bft“ darbuotojai ir bendradarbiai, tinkamai paskirti atsakingais už duomenų tvarkymą, ir duomenys gali būti perduoti trečiosioms šalims, paskirtoms būti duomenų tvarkytojais, teikiančioms „Bft“ papildomas ar pagalbines paslaugas įdarbinimo klausimais. Duomenys nebus niekur paskleisti.

Informuojame, kad galite naudotis pagal reglamento 15 straipsnį ir kitus straipsnius suteiktomis teisėmis (įskaitant, be apribojimų teisę gauti prieigą iš duomenų valdytojo prie savo asmens duomenų, šių duomenų taisymą ir ištrynimą, apribojimą tvarkyti su jumis susijusius duomenis arba galimybę uždrausti tokių duomenų tvarkymą, teisę atšaukti savo sutikimą ir pateikti skundą priežiūros institucijai), nusiuntus prašymą laisva forma duomenų valdytojui šiuo elektroninio pašto adresu: privacy@bft-automation.com. Paskirtų duomenų tvarkytojų sąrašą galima peržiūrėti duomenų tvarkytojo patalpose.

Išsami informacija, įskaitant pagal Reglamentą Nr. (ES) 2016/679 numatytas teises, pateikta mūsų privatumo taisyklėse, kurias galima rasti tam skirtame mūsų interneto svetainės www.bft-automation.com puslapyje.

DUOMENŲ VALDYTOJAS
Asmens duomenų valdytojas yra „BFT S.p.A.“, kurio registruota buveinė veikia adresu 44, Via Lago di Vico, Schio (VI), Italija, tel. + 39 0445 696511, faksas: + 39 0445 696522, info@bft.it.

DUOMENŲ TVARKYTOJAS
Asmens duomenų tvarkytojas yra „Pallino & co srl“, kurio registruota buveinė veikia adresu 57/a, Via Decorati al Valor Civile, Paduja, Italija, su kuriuo galima susisiekti e. paštu privacy@pallino.it, tel. 049 8800329.

Įvyko netikėta klaida: iš naujo įkelkite puslapį arba vėliau bandykite dar kartą.