Prywatność


CEL NINIEJSZEJ INFORMACJI PRAWNEJ DOTYCZĄCEJ POUFNOŚCI

Celem tej strony jest opisanie sposobu zarządzania witryną w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych użytkowników, którzy z niej korzystają, które przetwarzane będą wyłącznie w sposób zgodny z prawem, prawidłowy, zasadny i nieprzekraczający niezbędnego zakresu. Jest to informacja prawna zgodna również z zapisami zawartymi w art. 13 rozporządzenia z mocą ustawy nr 196/2003 - Kodeks ochrony danych osobowych osób wchodzących w interakcje z usługami internetowymi oferowanymi przez firmę BFT S.p.a., dostępnymi przez Internet ze strony www.bft-automation.com, odpowiadającej stronie głównej oficjalnej witryny spółki BFT S.p.a.

Informacja prawna odnosi się wyłącznie do witryny BFT S.p.a., a nie do innych stron internetowych, na które ewentualnie może wejść użytkownik, korzystając z odnośnych łączy. Informacja prawna oparta jest również na Zaleceniu nr 2/2001, które instytucje europejskie odpowiedzialne za ochronę danych, połączone w grupę powstałą na bazie art. 29 dyrektywy nr 95/46/WE, przyjęły dnia 17 maja 2001 roku w celu określenia niektórych wymogów minimalnych związanych ze zbieraniem danych osobowych on-line, a zwłaszcza sposobów, czasu i natury informacji, które podmioty odpowiedzialne za przetwarzanie muszą dostarczyć użytkownikom, gdy ci ostatni łączą się ze stroną internetową, niezależnie od celów połączenia.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA PRZETWARZANIE DANYCH

W wyniku połączenia się z niniejszą witryną mogą być przetwarzane dane dotyczące zidentyfikowanych lub identyfikowalnych osób.
Podmiotem odpowiedzialnym za ich przetwarzanie jest spółka BFT S.p.a. z siedzibą pod adresem: Via Lago Vico, 44 36015 Schio (VI).

MIEJSCE PRZETWARZANIA DANYCH

Przetwarzanie danych w związku z usługami internetowymi dostępnymi w obrębie tej witryny internetowej ma miejsce w wymienionej uprzednio siedzibie spółki BFT S.p.a.; przetwarzaniem danych zajmuje się wyłącznie personel techniczny biura, któremu powierzono to zadanie lub ewentualny personel wykonujący sporadyczne procedury konserwacyjne. Przetwarzanie danych przebiega na bazie ich przechowywania w archiwach informatycznych spółki, której dostęp do danych ogranicza się do procedur konserwacyjnych. Żadne dane pochodzące z serwisu internetowego nie są w żaden sposób komunikowane ani rozpowszechniane.

Dane osobowe dostarczone przez użytkowników, którzy przesyłają prośbę o wysłanie materiałów informacyjnych (biuletynu, prośby o informacje, katalogów, płyt CD-ROM itp.) wykorzystywane są jedynie do celów realizacji żądanej usługi i komunikowane są osobom trzecim tylko w przypadku, gdy jest do tego celu niezbędnie konieczne (usługi wysyłki, z których korzysta firma BFT S.p.a.).

RODZAJE PRZETWARZANYCH DANYCH

Dane dotyczące nawigacji:

Systemy informatyczne oraz procedury oprogramowania umożliwiające działanie niniejszej witryny internetowej w trakcie jej normalnego działania rejestrują niektóre dane osobowe (np. pliki dziennika), których przesyłanie jest dorozumianym warunkiem korzystania z protokołów komunikacji internetowej. Chodzi tu o informacje, które nie są zbierane, by powiązać je ze zidentyfikowanymi osobami, ale które z natury swojej, w wyniku przetwarzania i powiązania z danymi posiadanymi przez osoby trzecie, mogłyby umożliwić identyfikację użytkowników. Do tej kategorii danych należą adresy IP lub nazwy domen komputerów, z których korzystają użytkownicy łączący się z witryną, adresy URI (Uniform Resource Identifier) żądanych zasobów, czas przesłania żądania, metoda użyta do wysłania żądania na serwer, rozmiary pliku otrzymanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący stan odpowiedzi uzyskanej z serwera (udane, błąd itp.) oraz inne parametry związane z systemem operacyjnym i środowiskiem informatycznym użytkownika. Dane te wykorzystywane są jedynie w celu pozyskania anonimowych informacji statystycznych dotyczących korzystania ze strony i kontrolowania jej prawidłowego działania. Dane mogą być wykorzystywane do ustalenia odpowiedzialności w razie hipotetycznych przestępstw informatycznych na szkodę witryny i mogą zostać udostępnione władzom sądowniczym na ich wyraźne żądanie.

 
Dane udostępnione dobrowolnie przez użytkownika:

Nieobowiązkowe, wyraźne i dobrowolne wysyłanie wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy podane w niniejszej witrynie powoduje sukcesywne zarejestrowanie adresu nadawcy, niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi na jego zapytania, jak również ewentualnych danych osobowych podanych w korespondencji. Określone informacje zbiorcze są progresywnie podawane lub wyświetlane na stronach witryny przeznaczonych do określonych usług na żądanie.  

COOKIES

Strona nie rejestruje celowo żadnych danych osobowych użytkowników. Pliki cookies ("ciasteczka") nie są wykorzystywane do przesyłania informacji o charakterze osobistym, jak również nie są wykorzystywane systemy śledzące oraz identyfikujące użytkowników.
Korzystanie z plików cookies jest ściśle ograniczone do przesyłania identyfikatorów sesji (składających się z losowo wybranych liczb generowanych przez serwer) niezbędnych do umożliwienia bezpiecznego i efektywnego poruszania się po witrynie oraz używanych do celów statystycznych, do zliczania liczby użytkowników odwiedzających witrynę w ciągu miesiąca.

Plik cookie może zostać wyeliminowany przez osobę korzystającą ze strony przy użyciu funkcji własnego programu do nawigacji.

DOBROWOLNOŚĆ UDOSTĘPNIENIA DANYCH

Oprócz tego, co napisano odnośnie danych nawigacji, użytkownik może dobrowolnie udostępnić spółce BFT S.p.a. dane osobowe podane w modułach żądania lub wskazane w kontaktach z biurem, by poprosić o wysłanie materiałów informacyjnych lub innych wiadomości. Nieudostępnienie danych może spowodować niemożność uzyskania żądanych informacji/materiałów/usług.

Należy również pamiętać, iż w niektórych przepadkach (niedotyczących zwykłego zarządzania niniejszą witryną) władze mogą zażądać danych i informacji w myśl art. 157 rozporządzenia z mocą ustawy nr 196/2003 w celu kontroli przetwarzania danych osobowych. W takich przypadkach udzielenie odpowiedzi jest obowiązkowe pod rygorem sankcji administracyjnych.

SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe są przetwarzane przy użyciu narzędzi zautomatyzowanych przez okres czasu niezbędnie potrzebny do realizacji celów, dla których zostały zebrane. Aby nie dopuścić do utraty danych, ich niedozwolonego lub nieprawidłowego wykorzystania oraz nieupoważnionego dostępu do nich, stosowane są odpowiednie zabezpieczenia.

PRAWA OSÓB ZAINTERESOWANYCH

Podmioty, do których odnoszą się dane osobowe, mają prawo do uzyskania w dowolnym momencie potwierdzenia istnienia lub braku tychże danych, zapoznania się z ich zawartością i pochodzeniem, sprawdzenia ich dokładności lub żądania uzupełnienia, aktualizacji lub sprostowania (art. 7 rozporządzenia z mocą ustawy nr 196/2003). W myśl tego samego artykułu przysługuje im prawo do zażądania usunięcia, przetworzenia na formę anonimową lub blok danych przetwarzanych z pogwałceniem prawa, jak również do sprzeciwienia się w każdym wypadku, z uzasadnionych powodów, przetwarzaniu swoich danych.

Żądania takie należy kierować do firmy BFT S.p.a.

Ta witryna korzysta z plików cookie do profilowania (własnych i należących do innych witryn), by wysyłać wiadomości reklamowe zgodne z preferencjami wykazywanymi przez użytkownika podczas surfowania po sieci. Dalsze korzystanie z witryny lub dostęp do któregokolwiek z jej elementów bez uprzedniej zmiany ustawienia plików cookie oznacza domyślną zgodę na otrzymywanie plików cookies na naszej witrynie. Ustawienia plików cookie można zmienić w dowolnej chwili, klikając opcję "Więcej informacji o plikach cookie" lub korzystając z linku "Polityka prywatności" znajdującego się u dołu strony.

Wystąpił nieoczekiwany błąd, prosimy o ponowne załadowanie strony lub spróbowanie później.