Job Privacy Policy


גיוס


הודעה בהתאם להוראות סעיף 13 של תקנה 2016/679  (EU)
בהתאם להוראות סעיף 13 לתקנה 2016/679 (EU), (להלן: "התקנה") חברת BFT SpA, שכתובתה הרשומה היא ויה לגו די ויקו 44, סצ'יו (VI), איטליה (להלן "Bft" או "החברה"), בתפקידה כבקר נתונים, מספק לך את המידע להלן.

הנתונים האישיים הכלולים בקורות החיים שלך יעובדו אך ורק למטרת הערכת האפשרות לעבודתך עם או העסקתך על ידי Bft. הנתונים הנ"ל יעובדו באמצעים אלקטרוניים, ממוחשבים וטלמטיים, או יאוחסנו כמסמכי נייר.

מתן המידע האישי שלך נחוץ כדי שנוכל לשקול את בקשתך, ואי סיפוק נתונים אלו עלול למנוע תהליך כאמור. אנו מבקשים שתכלול בקורות החיים שלך רק את הנתונים הנדרשים להערכת הפרופיל שלך, ושתמנע מלהציג קטגוריות מסוימות של נתונים (כלומר, במיוחד אלו החושפים את מקורך הגזעי או האתני, השקפותיך הפוליטיות, אמונתך הדתית או הפילוסופיות , נתונים גנטיים או ביומטריים, או נתונים הנוגעים לבריאותך או לחיי המין שלך), אלא אם אתה סבור שמידע זה נחוץ לסיווג טוב יותר של התאמתך. במקרה זה, יהיה עליך להצהיר על הסכמתך לעיבוד הנתונים האמורים על ידי הכללת המשפט הבא בסוף קורות החיים שלך: "לאחר שראיתי את הודעת Bft בה ניתן לעיין תחת הסעיף "קריירה" באתר Bft, הריני מאשר באופן מפורש את עיבוד הנתונים הרגישים שלי למטרות המצוינות בזאת."

הנתונים האישיים שלך יאוחסנו לתקופה מרבית של 18 חודשים מהמועד שבו נקבל את קורות החיים שלך, או ממועד העדכון האחרון של קורות החיים שלך, ששלחת לנו. הנתונים האישיים שלך יעובדו על ידי עובדים ועמיתים של Bft המעורבים בגיוס, ושמונו כדין כגורמים האחראים על עיבוד, וייתכן שיועברו לצדדים שלישיים, שמונו כמעבדי נתונים, ושמספקים שירותים נוספים או שירותים שחיוניים ל-Bft בכל הקשור לפעילות הגיוס שלה. הנתונים לא יופצו בשום אופן.

אנו מודיעים לך כי אתה רשאי לממש את הזכויות המוקנות בכפוף לסעיף 15, על סעיפיו, של התקנה (לרבות, אך לא רק, הזכות לקבל מבקר הנתונים גישה לנתונים האישיים שלך, תיקון או מחיקת נתונים אלו, הגבלת העיבוד הנוגע לך או ההזדמנות להתנגד לעיבוד נתונים אלו, לבטל את הסכמתך ולהגיש תלונה לרשות הפיקוח), על ידי הגשת בקשה באופן בלתי רשמי למעבד הנתונים באמצעות דוא"ל שיישלח לכתובת הבאה: privacy@bft-automation.com. ניתן לעיין ברשימת מעבדי הנתונים הממונים במשרדי מעבד הנתונים.

מידע מפורט, כולל זה הנוגע לזכויות המוכרות בתקנה 2016/679 (EU), נכלל במדיניות הפרטיות שלנו, שניתן למצוא בדף הרלוונטי באתר שלנו www.bft-automation.com.

בקר נתונים
בקר הנתונים ביחס לנתונים אישיים הוא BFT SpA, שכתובתה הרשומה היא ויה לגו די ויקו 44, סצ'יו (VI), איטליה. + 39 0445 696511, פקס + 39 0445 696522, info@bft.it.

מעבד נתונים
מעבד הנתונים ביחס לנתונים אישיים הוא פלינו ושות' בע"מ, שכתובתו הרשומה היא ויה דקורטי אל ולור סיבילה 57/א, פדואה, איטליה, ופרטי הקשר עמו הם privacy@pallino.it, טל.: 049 8800329.

אירעה שגיאה בלתי צפויה. ניתן לטעון מחדש את הדף או לנסות שוב מאוחר יותר.