QUADRO VARCO


Quadro Varco הוא מוצר שמאפשר למנות כניסות ויציאות באזורים ובאזורי משנה בכל מגרש החניה. תוכנת מערכת ניהול החניה מאפשרת לקבוע את אופני הפעולה של המחסום. ההתקן יכול לנהל 2 שערים לכל היותר

רכיבים בסיסיים

לא נדרשת תחזוקה.
לוח אלקטרוני ייעודי עם צג משולב וידית ג'ויסטיק מובנית לתכנות מהיר ובדיקת התראות.
גלאי דו-לולאתי עם שני ערוצים מתוכנתים בעלי רגישות גבוהה.
שליטה באמצעות מחסום על ידי תוכנה לניהול חניון רכב.

רשימת מוצרים
QUADRO VARCO

ה- Quadro Varco הוא מוצר המאפשר ספירת כניסות ויציאה של אזורים או תת-אזורים בכל אזור החניה.

אביזרים

אלו הם האביזרים המומלצים עבור מוצרים אלה.

MAGNETIC LOOP 6MT
D110945

לולאה מגנטית רגישה במיוחד עם חיווט מוכן מראש (זנב 10 מ' ‏x לולאה 6 מ')

MAGNETIC LOOP 8MT
D141784

לולאה מגנטית רגישה במיוחד עם חיווט מוכן מראש (זנב 10 מ' ‏x לולאה 8 מ')

LOOP DETECTOR LITE
D113999

גלאי לולאה דו-ערוצי, 24 וולט DC, עד 4 תדרים לערוץ עבור התקנות בחוג סגור, רגישות מתכווננת, פונקציית הגברה להגדלת הרגישות

LOOP DETECTOR PRO
D113948

גלאי לולאה דו-ערוצי, 24 וולט DC/AC, עד 4 תדרים לערוץ עבור התקנות בחוג סגור, רגישות מתכווננת, פונקציית הגברה להגדלת הרגישות. גילוי כיוון.

PRESENCE AND SAFETY DETECTOR - LASER LOOPS
394080

גלאי נוכחות ובטיחות בטכנולוגיית לייזר. חלופה לגלאי לולאה מגנטיים. כולל כניסה אחת ושתי יציאות ממסר. טווח גילוי מרבי: 9.9 מ' x‏ 9.9 מ'. זינת חשמל 10 עד 35 וולט DC.

גלאי נוכחות ובטיחות בטכנולוגיית לייזר. חלופה לגלאי לולאה מגנטיים. כולל כניסה אחת ושתי יציאות ממסר. טווח גילוי מרבי: 9.9 מ' x‏ 9.9 מ'. זינת...

LASER SAFATEY DETECTOR
394073

גלאי בטיחות לייזר. משמש בשילוב עם גלאי לולאה מגנטי לצורך הוספת התקן בטיחות (כגון: להולכי רגל). כולל שתי יציאות ממסר. טווח גילוי מרבי: 5 מ' x‏ 5 מ'. זינת חשמל 10 עד 35 וולט DC.

גלאי בטיחות לייזר. משמש בשילוב עם גלאי לולאה מגנטי לצורך הוספת התקן בטיחות (כגון: להולכי רגל). כולל שתי יציאות ממסר. טווח גילוי מרבי: 5 מ'...

LASER DETECTOR REMOTE CONTROL
394075

שלט-רחוק להגדרת גלאי בטיחות לייזר וגלאי נוכחות ובטיחות לייזר.

אירעה שגיאה בלתי צפויה. ניתן לטעון מחדש את הדף או לנסות שוב מאוחר יותר.