دانلود تجاری


در این قسمت می‌توانید تمام اسناد تجاری و فیلم‌های موجود در شعبه ملی خود را دانلود کنید.

بروشورهای شرکت  (33)
2019/2020 Bft Catalogue
Bft Catalogue International
دانلود
Catalogue Général 2019-2020
Toute la gamme Bft : produits et Solutions
دانلود
Càtalogo Bft 2019/2020
Bft Catálogo Internacional
دانلود
Bft Company profile
Bft Company Profile 2018
دانلود
Càtalogo Bft 2016/2017
Càtalogo Bft 2016/2017
دانلود
ADV Product - U-Link
دانلود
ADV Product - Bollards
دانلود
ADV Product - Car Park Systems
دانلود
ADV Product - Automatic Doors
دانلود
ADV Product - Automatic Barriers
دانلود
ADV Product - Swing Gates
دانلود
ADV Product - Sliding Gates
دانلود
ADV Producto - U-Link
دانلود
ADV Producto - Pilonas
دانلود
ADV Producto - Sistemas de aparcamiento
دانلود
ADV Producto - Puertas automáticas
دانلود
ADV Producto - Barreras automáticas
دانلود
ADV Producto - Cancelas batientes
دانلود
ADV Producto - Cancelas correderas
دانلود
UAA - Automation systems for Urban Use
Solutions and technologies for Urban Access Automation
دانلود
BAA - Automation systems for Commercial Use
Solutions and technologies for Building Access Automation
دانلود
HAA - Automation systems for Residential Use
Solutions and technologies for Home Access Automation
دانلود
ADV Corporate - Be Smart
دانلود
ADV Corporate - Be Curious
دانلود
ADV Corporate - Be Creative
دانلود
ADV Corporate - Be Ahead
دانلود
UAA - Sistemas de Automatización para Uso Urbano
Soluciones y tecnología para Urban Access Automation
دانلود
BAA - Sistemas de Automatización para Uso Comercial
Soluciones y tecnología para Building Access Automation
دانلود
HAA - Sistemas de Automatización para Uso Residencial
Soluciones y tecnología para Home Access Automation
دانلود
ADV Corporate - Be Smart
دانلود
ADV Corporate - Be Curious
دانلود
ADV Corporate - Be Creative
دانلود
ADV Corporate - Be Ahead
دانلود
بروشورهای محصول  (41)
VISTA Automatic doors technical catalogue
VISTA Automatic doors technical catalogue
دانلود
Gama completa de productos Bft
Gama completa de productos Bft
دانلود
Gamme complète des produits Bft
Des solutions pour chacun de vos besoins
دانلود
Complete Range of Products
Range of Bft Products. Solutions for every requirement
دانلود
Automation for automatic pedest rian doors
Automation for automatic pedest rian doors
دانلود
Gamme de portes automatiques
Automatisme pour portes automatiques piétonnes Bft
دانلود
Gama de puertas automáticas Bft
Automatismos para puertas automáticas peatonales Bft
دانلود
Range of bollards
Complete range of Bft parking bollards
دانلود
Gama de pilonas
Línea completa de pilonas de aparcamiento Bft
دانلود
Gamme complète de bornes de stationnement Bft
bornes de stationnement Bft
دانلود
BARRIERS Range of road barriers
BARRIERS Range of road barriers
دانلود
Barrières Gamme de barrières routières
Barrières Gamme de barrières routières Bft
دانلود
Gama de barreras automáticas
Gama de barreras automáticas Bft
دانلود
Personalized Transmitters
Personalized Transmitters, grow by standing out from the crowd!
دانلود
Télécommandes Personnalisés
Télécommandes Personnalisés, se démarquer pour grandir!
دانلود
Controles Remotos Personalizados
Controles Remotos Personalizados, destacar para crecer.
دانلود
Parking systems
Gama completa de sistemas de aparcamiento
دانلود
Système Parking
Gamme complète de systèmes de parking
دانلود
Parking systems
Complete range of car park systems
دانلود
Mime
Gama Mime, pulsadores a radio por radio y mandos a distancia
دانلود
Mime
Mime range, remote controls and switches
دانلود
Mime
Gamme Mime, intterrupteurs radiocommandés et télécommandes
دانلود
Magistro
An innovative and easy to install system for controlling accesses, lights and automation from a tablet, PC and smartphone.
دانلود
Magistro
Un sistema innovador y fácil de instalar que permite controlar accesos, luces y automatismos con un ordenador, una tableta o un teléfono inteligente.
دانلود
Magistro
Un système innovant et d'installation facile permettant de gérer les accès, l'éclairage (intérieur et extérieur) et les automatismes depuis votre tablette, ordinateur et smartphone.
دانلود
Pilonas Antiterroismo
دانلود
Bornes Escamotable Anti-Terrorisme
دانلود
Anti-Terrorist bollards range
دانلود
Sliding Gates Automation systems
دانلود
Operator for garage doors
دانلود
Electromechanical automation systems for swinging gates
دانلود
Hydraulic automation systems for swinging gates
دانلود
Automatismes pour portails coulissants
دانلود
Opérateur pour portes de garage
دانلود
Automatismes électromécaniques pour portails battants
دانلود
Automatismes hydrauliques pour portails battants
دانلود
Gamme de barrières routières
دانلود
Automatismos para cancelas correderas
دانلود
Operador para puertas de garaje
دانلود
Automatizaciones electromecánicas para cancelas batientes
دانلود
Automatización hidráulica para puertas batientes
دانلود
سایر  (3)
Bft Refernce Book - EN
Bft Reference Book
دانلود
Parking Systems reference book
Reference Book SYSTEME GESTION DE PARKING
دانلود
Parking Systems reference book
Parking Systems reference book
دانلود
صفحات داده محصول  (14)
ATHOS AC A
دانلود
ELI 250 N
دانلود
ELI 250 N BT
دانلود
GIUNO ULTRA BT A
دانلود
KUSTOS BT A
دانلود
KUSTOS ULTRA BT A
دانلود
PHOBOS AC A
دانلود
PHOBOS BT A
دانلود
VIRGO SMART BT A
دانلود

با استفاده از فضای زیر محتویاتی را که مایلید را جست‌وجو کنید (اصطلاح وارد شده برای فیلتر‌کردن عناوین و شرح مطالب در این زمینه استفاده می‌شود) یا نتایج را براساس محصولات یا لوازم جانبی فیلتر کنید.

این وب‌سایت از کوکی‌های نمایه‌‌ساز (متعلق به خود و وب‌سایت‌های دیگر) به‌منظور ارسال پیام‌های تبلیغاتی مطابق با اولویت‌های بیان‌شده توسط کاربر در زمینه مرور وب، استفاده می‌کند. با ادامه مرور یا با دست‌رسی به هریک از عناصر وب‌سایت بدون تغییردادن تنظیمات کوکی، شما به‌صورت ضمنی قبول می‌کنید که کوکی‌ها را روی وب‌سایت ما دریافت کنید. تنظیمات کوکی‌ها را می‌توان در هر زمان با کلیک بر روی اطلاعات یا استفاده از پیوند حریم خصوصی واقع در پایین صفحه تغییر داد.

یک خطای غیرمنتظره رخ داد: لطفاً صفحه را دوباره بارگیری کنید یا بعداً دوباره امتحان کنید.