Job Privacy Policy


VÄRBAMINE


TEATAMINE MÄÄRUSE (EL) 2016/679 ARTIKLI 13 TÄHENDUSES
Määruse (EL) 2016/679 (edaspidi „määrus”) artikli 13 tähenduses annab BFT S.p.A., mille registrijärgne asukoht asub aadressil Via Lago di Vico 44, Schio (VI), Itaalias (edaspidi „Bft” või „ettevõte”) vastutava andmetöötlejana teile järgmise teave.

Teie CV-s/eluloos sisalduvaid isikuandmeid töödeldakse ainult selleks, et hinnata teie võimalust Bft-ga töötada või olla nende töötaja. Eespool nimetatud andmeid töödeldakse kas elektrooniliste, arvutite ja telemaatiliste vahenditega või säilitatakse paberkandjal.

Teie isikuandmete esitamine on vajalik, et saaksime teie taotlust kaaluda, ja selliste andmete esitamata jätmine võib sellist protsessi takistada. Palume teil lisada oma CV-sse/eluloosse ainult andmed, mida on vaja teie profiili hindamiseks, ning et hoiduksite teatud andmekategooriate esitamisest (st need, mis näitavad eelkõige teie rassilist või etnilist päritolu, poliitilisi vaateid, usulisi või filosoofilisi tõekspidamisi, geneetilisi või biomeetrilisi andmeid või andmeid teie tervise või seksuaalelu kohta), välja arvatud juhul, kui arvate, et sellised andmed on teie ametikoha paremaks kategoriseerimiseks vajalikud. Sellisel juhul peate asjaomaste andmete töötlemiseks andma oma nõusoleku, lisades CV/eluloo lõppu järgmise lause: „Vaadanud Bft teatist, millega saab tutvuda jaotises „Karjäärid” Bft veebisaidil, luban selgesõnaliselt oma tundlikke andmeid töödelda selles märgitud eesmärkidel.”

Teie isikuandmeid säilitatakse maksimaalselt 18 kuud alates teie CV/eluloo saamisest või teie CV/eluloo viimase värskendamise, mille olete meile edastanud, kuupäevast. Teie isikuandmeid töötlevad värbamisse kaasatud Bft töötajad ja kaastöötajad, kes on nõuetekohaselt määratud töötlemisega tegelevate isikute hulka, ning neid võidakse edastada kolmandatele isikutele, kes on määratud andmete töötlejateks ja mis pakuvad Bft-le täiendavaid teenuseid või teenuseid, mis on töölevõtmisega seotud tegevustele kaasaaitavad. Andmeid ei levitata mingil viisil.

Teavitame teid, et saate kasutada määruse artikli 15 ja sellele järgnevate artiklite alusel antud õigusi (sealhulgas, ilma piiranguteta, õigus saada vastutavalt andmetöötlejalt juurdepääs enda isikuandmetele, selliseid andmeid parandada või kustutada, teiega seotud töötlemise piiramine või võimalus esitada vastuväiteid selliste andmete töötlemise kohta, õigus tühistada oma nõusolek ja esitada kaebus järelevalveasutusele), esitades mitteametlikult andmete töötlejale taotluse, saates selleks e-kirja järgmisele aadressile: privacy@bft-automation.com. Andmete töötlejate nimekirjaga saab tutvuda andmete töötleja ruumides.

Üksikasjalik teave, sealhulgas selline, mis käsitleb määruses (EL) 2016/679 tunnustatud õigusi, sisaldub meie privaatsuspoliitikas, mis on meie veebisaidi spetsiaalsel lehel www.bft-automation.com.

VASTUTAV ANDMETÖÖTLEJA
Vastutav andmetöötleja isikuandmete osas on BFT S.p.A., kelle registrijärgne asukoht on 44, Via Lago di Vico, Schio (VI), Itaalia, tel + 39 0445 696511, faks + 39 0445 696522, info@bft.it.

ANDMETE TÖÖTLEJA
Andmete töötleja isikuandmete osas on Pallino & co srl, kelle registrijärgne asukoht on 57/a, Via Decorati al valor civile, Padua, Itaalia, kontaktandmetega privacy@pallino.it, tel 049 8800329.

Ilmnes ootamatu viga: palun laadige lehekülg uuesti või proovige hiljem uuesti.