Οργανωτικό μοντέλο και κώδικας δεοντολογίας

Νομοθετικό διάταγμα 231/2001


Τον Φεβρουάριο του 2013, η Bft υιοθέτησε το οργανωτικό μοντέλο, ένα σύστημα σύμφωνα με το οποίο η εταιρεία υιοθετεί μια κατάλληλη συμπεριφορά για να αποτρέψει πιθανές παράνομες πράξεις βάσει του νομοθετικού διατάγματος 231/2001.

 

Το νομοθετικό διάταγμα 231/2001 εισήγαγε στους ιταλικούς κανονισμούς όχι μόνο την ευθύνη των εταιρειών για ορισμένες παράνομες πράξεις που διαπράττονται προς το συμφέρον τους ή προς όφελός τους, αλλά κυρίως τη δυνατότητα των επιχειρήσεων να υιοθετούν ένα οργανωτικό μοντέλο που αποτελεί σημαντικό εργαλείο για ένα σύστημα ηθικής, ασφαλούς και υπεύθυνης εργασίας, προς το συμφέρον όλων.

 

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για εξασφάλιση ορθότητας και διαφάνειας στη λειτουργία της επιχείρησης και στην οικονομική δραστηριότητα, και για να διασφαλίσει την εργασία των υπαλλήλων της, τις προσδοκίες των συνεργατών της και την εικόνα της, η Bft S.p.a. αποφάσισε να υιοθετήσει και να εφαρμόσει ένα μοντέλο οργάνωσης, διαχείρισης και ελέγχου, σύμφωνα με το προαναφερθέν νομοθετικό διάταγμα 231/2001.

 

Αυτή η πρωτοβουλία, η οποία ακολουθεί την εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης που συμμορφώνονται με τα πρότυπα ISO 9001, ISO 14001 και UNI INAIL, τη βαθμιαία ενσωμάτωση αυτών των συστημάτων στο "μοντέλο 231" και τη θέσπιση ενός νέου κώδικα δεοντολογίας, ανελήφθη με βάση την πεποίθηση ότι η υιοθέτηση του μοντέλου αυτού μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για την ανάπτυξη της ευαισθητοποίησης όλων των μερών που αλληλεπιδρούν με την εταιρεία, σε οποιοδήποτε επίπεδο, ούτως ώστε κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων τους να ενεργούν με ορθότητα, προσοχή και υπευθυνότητα.

Παρουσιάστηκε κάποιο απροσδόκητο σφάλμα: επαναφορτώστε τη σελίδα ή δοκιμάστε ξανά αργότερα.